coffee 計數器

中國古典小說


紅樓夢

清代著名的章回小說,一二○回。據近人考證,前八十回為清曹雪芹撰,後四十回為高鶚所續。內容描寫一個巨族賈氏的興廢,而以賈寶玉、林黛玉、薛寶釵及其他戚屬侍婢的悲歡生死為緯,寓沉哀於穠麗,為近代小說的傑作。或稱為風月寶鑑、金玉緣、情僧錄、石頭記。

水滸傳

相傳為元施耐庵或明初羅貫中作。敘述宋末大盜宋江等一百零八條好漢嘯聚山東梁山泊,後被政府招安的故事。為白話章回小說,有百回本,百十回本,百十五回本,百二十回本,世所通行七十回本,係經清初金聖嘆批改者。此外有征四寇,係截取百十五回本下半而成者;水滸後傳為清初南潯陳忱著,述宋江服毒,李俊至暹羅立國等事;與百回本忠義水滸傳銜接。又有蕩寇志,係清俞萬春撰,與七十回本水滸銜接,文字亦力摹水滸,但敘諸人皆以不幸而終,多憑臆造。

西遊記

明吳承恩作,一百回。據民間流傳的唐僧取經故事,並參考話本、雜劇和有關神話傳說寫成。敘述孫悟空自大鬧天宮後,和豬八戒、沙悟淨保護唐僧去西天取經,一路降魔伏妖,經八十一難,終成正果。

三國演義

明羅貫中撰,一百二十回,章回體小說。原名三國志通俗演義,專演說三國故事,自漢靈帝中平元年起,至晉武帝太康元年吳亡止,凡九十七年。皆排比三國志及注,間採稗史,雜以臆說而成。

聊齋志異

大部分為清蒲松齡所撰,一小部分出自他人手筆。全書分為八卷或十六卷,共四百三十一篇。聊齋為蒲松齡的書房,志異是說記錄一些怪異的事情,借鬼狐之事,抒發對現實政治、社會的不滿。描寫委婉,文筆精鍊,條理井然,為我國著名的短篇小說集。簡稱為聊齋。

醒世姻緣傳

清朝蒲松齡撰,一百回。寫狄希陳兩世惡緣的報應,著重於描寫家庭社會的各種現象,尤其是婦女的悍妒、家庭怨憎之事,都歸因於陰騭果報之說。

儒林外史
清吳敬梓撰,五十五回。內容刻劃科第中人追求功名的醜態,為諷刺章回小說的傑作。
以上資料來源:教育部國語辭典