coffee 計數器

別集類

輯錄個人詩文作品的文集。如唐朝李白有李太白詩文集。隋書˙卷三十五˙經籍志四:「別集之名,蓋漢東京之所創也。自靈均已降,屬文之士眾矣,然其志尚不同,風流殊別。後之君子,欲觀其體勢,而見其心靈,故別聚焉,名之為集。」

(資料來源:教育部國語辭典)
曹子建集 陶淵明集 世說新語 韓愈全集
李白全集 蘇東坡全集