coffee 計數器

古文觀止

古文觀止一書乃清吳楚材、吳調侯所選輯之,最初刊行於清康熙三十四年。上自先秦,下迄明代,分為十二卷,共計二百二十二篇。

所錄者,以左傳、國語、戰國策、禮記、及史記之文較多;兩漢詔策書表點綴其間;而以唐宋八大家之文為主,佔三分之一強;明文續其末,均為古籍中精華及名家之代表作。