coffee
墨子  備水第五十八

城內塹外,周道廣八尺。備水謹度四旁高下。城地中偏下,令耳亓內,及下地,地深穿之,令漏泉。置則瓦井中,視外水深丈以上,鑿城內水耳。并船以為十臨,臨三十人,人擅弩,計四有方,必善以船為轒轀。二十船為一隊,選材士有力者三十人共船,亓二十人,人擅有方,劍甲鞮瞀,十人,人擅苗。先養材士,為異舍,食亓父母妻子以為質,視水可決,以臨轒轀,決外隄,城上為射檥疾佐之。