coffee 計數器
三國志   裴松之注     2010/06/17 初校完成

三國志,晉陳壽撰,六十五卷,南朝宋裴松之注。記載魏、蜀、吳三國的歷史,分為魏、蜀、吳三志,為二十四史之一。

陳壽(西元233~297)字承祚,晉安漢(今四川省南充縣)人。少舉孝廉,除著作郎。撰三國志,時人稱其善叙事,有古良史之風。

〈以上摘自國語辭典〉


卷一‧魏書一 武帝紀第一 卷二‧魏書二 文帝紀第二
卷三‧魏書三 明帝紀第三 卷四‧魏書四 三少帝紀第四
卷五‧魏書五 后妃傳 卷六‧魏書六 董二袁劉傳
卷七‧魏書七 呂布張邈臧洪傳 卷八‧魏書八 二公孫陶四張傳
卷九‧魏書九 諸夏侯曹傳 卷十‧魏書十 荀彧荀攸賈詡傳
卷十一‧魏書十一 袁張涼國田王邴管傳 卷十二‧魏書十二 崔毛徐何邢鮑司馬傳
卷十三‧魏書十三 鍾繇華歆王朗傳 卷十四‧魏書十四 程郭董劉蔣劉傳
卷十五‧魏書十五 劉司馬梁張溫賈傳 卷十六‧魏書十六 任蘇杜鄭倉傳
卷十七‧魏書十七 張樂于張徐傳 卷十八‧魏書十八 二李臧文呂許典二龐閻傳
卷十九‧魏書十九 任城陳蕭王傳 卷二十‧魏書二十 武文世王公傳
卷二十一‧魏書二十一 王衛二劉傅傳 卷二十二‧魏書二十二 桓二陳徐衛盧傳
卷二十三‧魏書二十三 和常楊杜趙裴傳 卷二十四‧魏書二十四 韓崔高孫王傳
卷二十五‧魏書二十五 辛毗楊阜高堂隆傳 卷二十六‧魏書二十六 滿田牽郭傳
卷二十七‧魏書二十七 徐胡二王傳 卷二十八‧魏書二十八 王毋丘諸葛鄧鍾傳
卷二十九‧魏書二十九 方技傳 卷三十‧魏書三十 烏丸鮮卑東夷傳
卷三十一‧蜀書一 劉二牧傳 卷三十二‧蜀書二 先主傳
卷三十三‧蜀書三 後主傳 卷三十四‧蜀書四 二主妃子傳
卷三十五‧蜀書五 諸葛亮傳 卷三十六‧蜀書六 關張馬黃趙傳
卷三十七‧蜀書七 龐統法正傳 卷三十八‧蜀書八 許麋孫簡伊秦傳
卷三十九‧蜀書九 董劉馬陳董呂傳 卷四十‧蜀書十 劉彭廖李劉魏楊傳
卷四十一‧蜀書十一 霍王向張楊費傳 卷四十二‧蜀書十二 杜周杜許孟來尹李譙郤傳
卷四十三‧蜀書十三 黃李呂馬王張傳 卷四十四‧蜀書十四 蔣琬費禕姜維傳
卷四十五‧蜀書十五 鄧張宗楊傳 卷四十六‧吳書一 孫破虜討逆傳
卷四十七‧吳書二 吳主傳 卷四十八‧吳書三 三嗣主傳
卷四十九‧吳書四 劉繇太史慈士燮傳 卷五十‧吳書五 妃嬪傳
卷五十一‧吳書六 宗室傳 卷五十二‧吳書七 張顧諸葛步傳
卷五十三‧吳書八 張嚴程闞薛傳 卷五十四‧吳書九 周瑜魯肅呂蒙傳
卷五十五‧吳書十 程黃韓蔣周陳董甘凌徐潘丁傳 卷五十六‧吳書十一 朱治朱然呂範朱桓傳
卷五十七‧吳書十二 虞陸張駱陸吾朱傳 卷五十八‧吳書十三 陸遜傳
卷五十九‧吳書十四 吳主五子傳 卷六十‧吳書十五 賀全呂周鍾離傳
卷六十一‧吳書十六 潘濬陸凱傳 卷六十二‧吳書十七 是儀胡綜傳
卷六十三‧吳書十八 吳範劉惇趙達傳 卷六十四‧吳書十九 諸葛滕二孫濮陽傳
卷六十五‧吳書二十 王樓賀韋華傳