coffee 計數器
周書

唐令狐德棻奉敕主編,五十卷,為二十四史之一。記載南北朝北周之史。原書北宋後已殘闕不全,今本多取北史補亡。〈資料來源:國語辭典〉

令狐德棻(西元五八三~六六六年),宜州華原(今陝西耀縣)人。生於隋文帝開皇三年,乃隋鴻臚少卿熙之子。德棻博貫文史,深具識見,早歲知名,歷仕唐高祖、太宗、高宗三朝,初為起居舍人,後遷禮部侍郎兼修國史,累遷太常卿、國子祭酒、崇賢館學士。國家凡有修撰,無不參預。

武德四年(六二一),德棻建言修梁、陳、齊、周、隋五朝史,以補正史之闕。高祖然之,遂詔中書令蕭瑀等整振論撰,然多歷年所而不能就。貞觀三年(六二九),太宗復敕設史館修撰,並命德棻主修周書。貞觀十年,周書與其他四史同時完成,是為我國設館修史之始,其後各代相沿為例,論其源則自德棻發之也。

武德五年,德棻與陳叔達等受詔撰藝文類聚。時承喪亂之餘,經籍亡散,德棻奏請重加錢帛,購求天下遺書,置吏補録,不數年而圖典略備。

貞觀十八年,詔改撰晉書,德棻參預修撰,當時同修者一十八人,並推德棻為首,其體例多取決焉。

永徽元年(六五○),德棻受詔撰定律令,並監修國史及五代史志。所謂國史,即武德、貞觀兩朝史八十卷,乃啟唐修國史之先河。所謂五代史志,即梁、陳、齊、周、隋書十志,後各史單行,十志遂專稱隋志而併入隋書。其後德棻又修貞觀十三年以後實録及高宗後修實録等書。綜其一生,獻身學術,無日或懈。乾封元年卒,享年八十四,諡曰憲。(任育才)

〈 資料來源:中華百科全書〉
卷一‧帝紀第一 卷二‧帝紀第二
卷三‧帝紀第三 卷四‧帝紀第四
卷五‧帝紀第五 卷六‧帝紀第六
卷七‧帝紀第七 卷八‧帝紀第八
卷九‧列傳第一 卷十‧列傳第二
卷十一‧列傳第三 卷十二‧列傳第四
卷十三‧列傳第五 卷十四‧列傳第六
卷十五‧列傳第七 卷十六‧列傳第八
卷十七‧列傳第九 卷十八‧列傳第十
卷十九‧列傳第十一 卷二十‧列傳第十二
卷二十一‧列傳第十三 卷二十二‧列傳第十四
卷二十三‧列傳第十五 卷二十四‧列傳第十六
卷二十五‧列傳第十七 卷二十六‧列傳第十八
卷二十七‧列傳第十九 卷二十八‧列傳第二十
卷二十九‧列傳第二十一 卷三十‧ 列傳第二十二
卷三十一‧列傳第二十三 卷三十二‧列傳第二十四
卷三十三‧列傳第二十五 卷三十四‧列傳第二十六
卷三十五‧列傳第二十七 卷三十六‧列傳第二十八
卷三十七‧列傳第二十九 卷三十八‧列傳第三十
卷三十九‧列傳第三十一 卷四十‧ 列傳第三十二
卷四十一‧列傳第三十三 卷四十二‧列傳第三十四
卷四十三‧列傳第三十五 卷四十四‧列傳第三十六
卷四十五‧列傳第三十七 卷四十六‧列傳第三十八
卷四十七‧列傳第三十九 卷四十八‧列傳第四十
卷四十九‧列傳第四十一 卷五十‧ 列傳第四十二