coffee 計數器
晉書    校對中

晉書,唐房玄齡、褚遂良等奉勑撰,一三○卷,為二十四史之一。其中本紀十,志二十,列傳七十,載記三十。

房玄齡(西元578~648)字喬,臨淄人,唐朝名相。博綜典籍,工書能文,輔佐太宗,居相位十五年,在職時夙夜勤強,明達吏治而務為寬平,致貞觀之治,卒謚文昭。

褚遂良(西元596~658)字登善,唐錢塘(今浙江省杭州)人,初唐書法家。博涉文史,工楷、隸,書學鍾繇、王羲之,而成古雅瘦勁之體。太宗時歷官諫議大夫兼起居注,後與長孫無忌同受顧命。高宗即位,遷尚書左僕射,封河南郡公,帝將廢后立武則天,遂良力諫不納,乞歸田里。累貶愛州刺史,憂憤而卒。

〈以上摘自國語辭典〉


帝紀第一‧宣帝 帝紀第二‧景帝 文帝
帝紀第三‧武帝 帝紀第四‧惠帝
帝紀第五‧孝懷帝 孝愍帝 帝紀第六‧元帝 明帝
帝紀第七‧成帝 康帝 帝紀第八‧穆帝 哀帝 海西公
帝紀第九‧簡文帝 孝武帝 帝紀第十‧安帝 恭帝
志第一‧天文上 志第二‧天文中
志第三‧天文下 志第四‧地理上
志第五‧地理下 志第六‧律曆上
志第七‧律曆中 志第八‧律曆下
志第九‧禮上 志第十‧禮中
志第十一‧禮下 志第十二‧樂上
志第十三‧樂下 志第十四‧職官
志第十五‧輿服 志第十六‧食貨
志第十七‧五行上 志第十八‧五行中
志第十九‧五行下 志第二十‧刑法
列傳第一‧后妃上 列傳第二‧后妃下
列傳第三 列傳第四
列傳第五 列傳第六
列傳第七 列傳第八
列傳第九 列傳第十
列傳第十一 列傳第十二
列傳第十三 列傳第十四
列傳第十五 列傳第十六
列傳第十七 列傳第十八
列傳第十九 列傳第二十
列傳第二十一 列傳第二十二
列傳第二十三 列傳第二十四
列傳第二十五 列傳第二十六
列傳第二十七 列傳第二十八
列傳第二十九 列傳第三十
列傳第三十一 列傳第三十二
列傳第三十三 列傳第三十四
列傳第三十五 列傳第三十六
列傳第三十七 列傳第三十八
列傳第三十九 列傳第四十
列傳第四十一 列傳第四十二
列傳第四十三 列傳第四十四
列傳第四十五 列傳第四十六
列傳第四十七 列傳第四十八
列傳第四十九 列傳第五十
列傳第五十一 列傳第五十二
列傳第五十三 列傳第五十四
列傳第五十五 列傳第五十六
列傳第五十七 列傳第五十八‧孝友傳
列傳第五十九‧忠義傳 列傳第六十‧良吏傳
列傳第六十一‧儒林傳 列傳第六十二‧文苑傳
列傳第六十三‧外戚傳 列傳第六十四‧隱逸傳
列傳第六十五‧藝術傳 列傳第六十六‧列女傳
列傳第六十七 列傳第六十八
列傳第六十九 列傳第七十
載記第一 載記第二
載記第三 載記第四
載記第五 載記第六
載記第七 載記第八
載記第九 載記第十
載記第十一 載記第十二
載記第十三 載記第十四
載記第十五 載記第十六
載記第十七 載記第十八
載記第十九 載記第二十
載記第二十一 載記第二十二
載記第二十三 載記第二十四
載記第二十五 載記第二十六
載記第二十七 載記第二十八
載記第二十九 載記第三十