coffee 計數器
陳書                     校對:luo

唐姚思廉撰,三十六卷,本紀六、列傳三十。於唐太宗貞觀初奉詔纂修,此書係承其父姚察之舊録續成。記陳武帝陳霸先即位至陳後主陳叔寶被隋文帝滅國三十三年間之史事,為二十四史之一。
〈資料來源:國語辭典〉


陳書序 卷一‧本紀第一 高祖上
卷二‧本紀第二 高祖下 卷三‧本紀第三 世祖
卷四‧本紀第四 廢帝 卷五‧本紀第五 宣帝
卷六‧本紀第六 後主 卷七‧列傳第一
卷八‧列傳第二 卷九‧列傳第三
卷十‧列傳第四 卷十一‧列傳第五
卷十二‧列傳第六 卷十三‧列傳第七
卷十四‧列傳第八 卷十五‧列傳第九
卷十六‧列傳第十 卷十七‧列傳第十一
卷十八‧列傳第十二 卷十九‧列傳第十三
卷二十‧列傳第十四 卷二十一‧列傳第十五
卷二十二‧列傳第十六 卷二十三‧列傳第十七
卷二十四‧列傳第十八 卷二十五‧列傳第十九
卷二十六‧列傳第二十 卷二十七‧列傳第二十一
卷二十八‧列傳第二十二 卷二十九‧列傳第二十三
卷三十‧ 列傳第二十四 卷三十一‧列傳第二十五
卷三十二‧列傳第二十六 卷三十三:列傳第二十七
卷三十四‧列傳第二十八 卷三十五‧列傳第二十九
卷三十六‧列傳第三十