coffee 計數器
魏書           校對中

北魏之史,北齊魏收撰,一百十四卷,為二十四史之一。至宋時已亡二十九篇,今本為宋劉恕、范祖禹等所校補。 〈以上摘自國語辭典〉


卷一‧帝紀第一 卷二‧帝紀第二
卷三‧帝紀第三 卷四上‧帝紀第四上
卷四下‧帝紀第四下 卷五‧帝紀第五
卷六‧帝紀第六 卷七上‧帝紀第七上
卷七下‧帝紀第七下 卷八‧帝紀第八
卷九‧帝紀第九 卷十‧帝紀第十
卷十一‧帝紀第十一 卷十二‧帝紀第十二
卷十三‧列傳第一 卷十四‧列傳第二
卷十五‧列傳第三 卷十六‧列傳第四
卷十七‧列傳第五 卷十八‧列傳第六
卷十九上‧列傳第七上 卷十九中‧列傳第七中
卷十九下‧列傳第七下 卷二十‧列傳第八
卷二十一上‧列傳第九上 卷二十一下‧列傳第九下
卷二十二‧列傳第十 卷二十三‧列傳第十一
卷二十四‧列傳第十二 卷二十五‧列傳第十三
卷二十六‧列傳第十四 卷二十七‧列傳第十五
卷二十八‧列傳第十六 卷二十九‧列傳第十七
卷三十‧列傳第十八 卷三十一‧列傳第十九
卷三十二‧列傳第二十 卷三十三‧列傳第二十一
卷三十四‧列傳第二十二 卷三十五‧列傳第二十三
卷三十六‧列傳第二十四 卷三十七‧列傳第二十五
卷三十八‧列傳第二十六 卷三十九‧列傳第二十七
卷四十‧ 列傳第二十八 卷四十一‧列傳第二十九
卷四十二‧列傳第三十 卷四十三‧列傳第三十一
卷四十四‧列傳第三十二 卷四十五‧列傳第三十三
卷四十六‧列傳第三十四 卷四十七‧列傳第三十五
卷四十八‧列傳第三十六 卷四十九‧列傳第三十七
卷五十‧ 列傳第三十八 卷五十一‧列傳第三十九
卷五十二‧列傳第四十 卷五十三‧列傳第四十一
卷五十四‧列傳第四十二 卷五十五‧列傳第四十三
卷五十六‧列傳第四十四 卷五十七‧列傳第四十五
卷五十八‧列傳第四十六 卷五十九‧列傳第四十七
卷六十‧ 列傳第四十八 卷六十一‧列傳第四十九
卷六十二‧列傳第五十 卷六十三‧列傳第五十一
卷六十四‧列傳第五十二 卷六十五‧列傳第五十三
卷六十六‧列傳第五十四 卷六十七‧列傳第五十五
卷六十八‧列傳第五十六 卷六十九‧列傳第五十七
卷七十‧ 列傳第五十八 卷七十一‧列傳第五十九
卷七十二‧列傳第六十 卷七十三‧列傳第六十一
卷七十四‧列傳第六十二 卷七十五‧列傳第六十三
卷七十六‧列傳第六十四 卷七十七‧列傳第六十五
卷七十八‧列傳第六十六 卷七十九‧列傳第六十七
卷八十‧ 列傳第六十八 卷八十一‧列傳第六十九
卷八十二‧列傳第七十 卷八十三上‧列傳外戚第七十一上
卷八十三下‧列傳外戚第七十一下 卷八十四‧列傳儒林第七十二
卷八十五‧列傳文苑第七十三 卷八十六‧列傳孝感第七十四
卷八十七‧列傳節義第七十五 卷八十八‧列傳良吏第七十六
卷八十九‧列傳酷吏第七十七 卷九十‧ 列傳逸士第七十八
卷九十一‧列傳術藝第七十九 卷九十二‧列傳列女第八十
卷九十三‧列傳恩倖第八十一 卷九十四‧列傳閹官第八十二
卷九十五‧列傳第八十三 卷九十六‧列傳第八十四
卷九十七‧列傳第八十五 卷九十八‧列傳第八十六
卷九十九‧列傳第八十七 卷一百‧列傳第八十八
卷一百零一‧列傳第八十九 卷一百零二‧列傳第九十 西域
卷一百零三‧列傳第九十一 卷一百零四‧列傳第九十二 自序
卷一百零五之一‧志第一 天象一之一 卷一百零五之二‧志第二 天象一之二
卷一百零五之三‧志第三 天象一之三 卷一百零五之四‧志第四 天象一之四
卷一百零六上‧志第五 地形二上 卷一百零六中‧志第六 地形二中
卷一百零六下‧志第七 地形二下 卷一百零七上‧志第八 律曆三上
卷一百零七下‧志第九 律曆三下 卷一百零八之一‧志第十 禮四之一
卷一百零八之二‧志第十一 禮四之二 卷一百零八之三‧志第十二 禮四之三
卷一百零八之四‧志第十三 禮四之四 卷一百零九‧志第十四 樂五
卷一百一十‧志第十五 食貨六 卷一百一十一‧志第十六 刑罰七
卷一百一十二上‧志第十七 靈徵八上 卷一百一十二下‧志第十八 靈徵八下
卷一百一十三‧志第十九 官氏九 卷一百一十四‧志第二十 釋老十