coffee 計數器
北齊書

唐李百藥撰,五十卷,為記載北齊歷史的記傳體史書。內有本紀八、列傳四十二,無志,後經補綴,為二十四史之一。〈資料來源:國語辭典〉

李百藥(565年~648年),字重規,唐定州安平(今屬河北)人,唐朝史學家。

百藥父親李德林是北齊的史臣,參與撰「國史」;後來也是隋朝名臣,奉詔繼續撰齊史。隋文帝時百藥仕太子舍人、東宮學士。隋煬帝時仕桂州司馬職,遷建安郡丞。唐朝以後,拜中書舍人、禮部侍郎、散騎常侍。人品耿直,曾直言上諫唐太宗取消諸侯,為太宗採納。

北齊書,唐代史家李百藥撰。紀傳體斷代史,共五十卷,紀八卷,列傳四十二卷,記載上起北魏分裂前十年左右,接續北魏分裂、東魏立國、北齊取代東魏,下迄北齊亡國,前後約五十餘年史實,而以記北齊(550—577)歷史為主。同時期成書還有梁書、陳書、周書、隋書。這五部書,時人稱之「五代史」。

唐太宗頗器重百藥的才學,百藥先後於唐太宗貞觀元年和三年兩次奉詔繼續完成父撰齊書遺稿,並參考了隋朝史家王劭所撰編年體齊志。齊書成書於貞觀十年,經歷了三個朝代,北齊、隋、唐、共六十多年時間。

後來北齊書遭受嚴重散佚。到南宋時,五十卷的北齊書僅剩一卷帝紀、十六卷列傳是李百藥的原文;其餘各卷,都是後人根據唐代史家李延壽所撰北史抄補修成的。由於北史當時並沒有遭到散佚,故後人根據北史以補寫北齊書,在文字上非盡屬百藥原文,但在內容上則不失真實。(由於北史的北齊史部分則多採自北齊書)。北齊書原名齊書,在宋朝時,為區別蕭子顯南齊書改為北齊書。

〈以上摘自維基百科 〉
卷一‧帝紀第一 卷二‧帝紀第二
卷三‧帝紀第三 卷四‧帝紀第四
卷五‧帝紀第五 卷六‧帝紀第六
卷七‧帝紀第七 卷八‧帝紀第八
卷九‧列傳第一 卷十‧列傳第二
卷十一‧列傳第三 卷十二‧列傳第四
卷十三‧列傳第五 卷十四‧列傳第六
卷十五‧列傳第七 卷十六‧列傳第八
卷十七‧列傳第九 卷十八‧列傳第十
卷十九‧列傳第十一 卷二十‧列傳第十二
卷二十一‧列傳第十三 卷二十二‧列傳第十四
卷二十三‧列傳第十五 卷二十四‧列傳第十六
卷二十五‧列傳第十七 卷二十六‧列傳第十八
卷二十七‧列傳第十九 卷二十八‧列傳第二十
卷二十九‧列傳第二十一 卷三十‧ 列傳第二十二
卷三十一‧列傳第二十三 卷三十二‧列傳第二十四
卷三十三‧列傳第二十五 卷三十四‧列傳第二十六
卷三十五‧列傳第二十七 卷三十六‧列傳第二十八
卷三十七‧列傳第二十九 卷三十八‧列傳第三十
卷三十九‧列傳第三十一 卷四十‧ 列傳第三十二
卷四十一‧列傳第三十三 卷四十二‧列傳第三十四
卷四十三‧列傳第三十五 卷四十四‧列傳第三十六
卷四十五‧列傳第三十七 卷四十六‧列傳第三十八
卷四十七‧列傳第三十九 卷四十八‧列傳第四十
卷四十九‧列傳第四十一 卷五十‧ 列傳第四十二