coffee 計數器
隋書

資料來源:深圳漢龍網實業有限公司

隋書共八十五卷,其中帝紀五卷,列傳五十卷,志三十卷。本書由多人共同編撰,分為兩階段成書,從草創到全部修完共歷時三十五年。

唐武德四年(公元621年),令狐德棻提出修梁、陳、北齊、北周、隋等五朝史的建議。次年,唐朝廷命史臣編修,但數年過後,仍未成書。貞觀三年(公元629年),重修五朝史,由魏徵「總知其務」,並主編隋書。隋書的作者都是飽學之士,具有很高的修史水平。

隋書是現存最早的隋史專著,也是二十五史中修史水平較高的史籍之一。

首先,它有明確的指導思想。下令修隋史的唐太宗親歷了滅隋的戰爭,在執政之後,他經常談論隋朝滅亡的教訓,明確提出「以古為鏡,可以見興替」的看法。汲取歷史教訓,以史為鑒就成了修隋史的指導思想。其次,隋書弘揚秉筆直書的優良史學傳統,品評人物較少阿附隱諱。主編魏徵剛正不阿,他主持編寫的紀傳,較少曲筆,不為尊者諱。如隋文帝之「刻薄」專斷,「不悅詩書」,「闇於大道」,隋煬帝矯情飾貌,殺父淫母,「鋤誅骨肉,屠剿忠良」等情況,都照實寫來,了無隱諱。

再次,隋書保存了大量政治、經濟以及科技文化資料。其中十志記載梁、陳、北齊、北周和隋五朝的典章制度,有些部分甚至追溯到漢魏。


宋本原跋 卷一‧帝紀第一 高祖上
卷二‧帝紀第二 高祖下 卷三‧帝紀第三 煬帝上
卷四‧帝紀第四 煬帝下 卷五‧帝紀第五 恭帝
卷六‧志第一 禮儀一 卷七‧志第二 禮儀二
卷八‧志第三 禮儀三 卷九‧志第四 禮儀四
卷十‧志第五 禮儀五 卷十一‧志第六 禮儀六
卷十二‧志第七 禮儀七 卷十三‧志第八 音樂上
卷十四‧志第九 音樂中 卷十五‧志第十 音樂下
卷十六‧志第十一 律曆上 卷十七‧志第十二 律曆中
卷十八‧志第十三 律曆下 卷十九‧志第十四 天文上
卷二十‧志第十五 天文中 卷二十一‧志第十六 天文下
卷二十二‧志第十七 五行上 卷二十三‧志第十八 五行下
卷二十四‧志第十九 食貨 卷二十五‧志第二十 刑法
卷二十六‧志第二十一 百官上 卷二十七‧志第二十二 百官中
卷二十八‧志第二十三 百官下 卷二十九‧志第二十四 地理上
卷三十‧志第二十五  地理中 卷三十一‧志第二十六 地理下
卷三十二‧志第二十七 經籍一 卷三十三‧志第二十八 經籍二
卷三十四‧志第二十九 經籍三 卷三十五‧志第三十  經籍四
卷三十六‧列傳第一 卷三十七‧列傳第二
卷三十八‧列傳第三 卷三十九‧列傳第四
卷四十‧ 列傳第五 卷四十一‧列傳第六
卷四十二‧列傳第七 卷四十三‧列傳第八
卷四十四‧列傳第九 卷四十五‧列傳第十
卷四十六‧列傳第十一 卷四十七‧列傳第十二
卷四十八‧列傳第十三 卷四十九‧列傳第十四
卷五十‧ 列傳第十五 卷五十一‧列傳第十六
卷五十二‧列傳第十七 卷五十三‧列傳第十八
卷五十四‧列傳第十九 卷五十五‧列傳第二十
卷五十六‧列傳第二十一 卷五十七‧列傳第二十二
卷五十八‧列傳第二十三 卷五十九‧列傳第二十四
卷六十‧ 列傳第二十五 卷六十一‧列傳第二十六
卷六十二‧列傳第二十七 卷六十三‧列傳第二十八
卷六十四‧列傳第二十九 卷六十五‧列傳第三十
卷六十六‧列傳第三十一 卷六十七‧列傳第三十二
卷六十八‧列傳第三十三 卷六十九‧列傳第三十四
卷七十‧ 列傳第三十五 卷七十一‧列傳第三十六
卷七十二‧列傳第三十七 卷七十三‧列傳第三十八
卷七十四‧列傳第三十九 卷七十五‧列傳第四十
卷七十六‧列傳第四十一 卷七十七‧列傳第四十二
卷七十八‧列傳第四十三 卷七十九‧列傳第四十四
卷八十‧ 列傳第四十五 卷八十一‧列傳第四十六
卷八十二‧列傳第四十七 卷八十三‧列傳第四十八
卷八十四‧列傳第四十九 卷八十五‧列傳第五十