coffee 計數器
宋書

宋書,梁‧沈約撰,一百卷,包括紀十、志三十、列傳六十。為南朝劉宋一代之史,二十四史之一。

沈約。(西元441~513)字休文,南朝梁武康人(今浙江省武康縣)。篤志好學,博通群書,撰四聲譜,分字為平上去入四聲,為聲韻學上一大變遷。累官尚書僕射、尚書令,卒諡隱。著有晉書、宋書、齊紀、梁武紀等,有文集百卷。

〈以上摘自國語辭典〉


卷一‧本紀第一 武帝上 卷二‧本紀第二 武帝中
卷三‧本紀第三 武帝下 卷四‧本紀第四 少帝
卷五‧本紀第五 文帝 卷六‧本紀第六 孝武帝
卷七‧本紀第七 前廢帝 卷八‧本紀第八 明帝
卷九‧本紀第九 後廢帝 卷十‧本紀第十 順帝
卷十一‧志第一 志序 律 卷十二‧志第二 曆上
卷十三‧志第三 曆下 卷十四‧志第四 禮一
卷十五‧志第五 禮二 卷十六‧志第六 禮三
卷十七‧志第七 禮四 卷十八‧志第八 禮五
卷十九‧志第九 樂一 卷二十‧志第十 樂二
卷二十一‧志第十一 樂三 卷二十二‧志第十二 樂四
卷二十三‧志第十三 天文一 卷二十四‧志第十四 天文二
卷二十五‧志第十五 天文三 卷二十六‧志第十六 天文四
卷二十七‧志第十七 符瑞上 卷二十八‧志第十八 符瑞中
卷二十九‧志第十九 符瑞下 卷三十‧ 志第二十 五行一
卷三十一‧志第二十一 五行二 卷三十二‧志第二十二 五行三
卷三十三‧志第二十三 五行四 卷三十四‧志第二十四 五行五
卷三十五‧志第二十五 州郡一 卷三十六‧志第二十六 州郡二
卷三十七‧志第二十七 州郡三 卷三十八‧志第二十八 州郡四
卷三十九‧志第二十九 百官上 卷四十‧ 志第三十 百官下
卷四十一‧列傳第一 卷四十二‧列傳第二
卷四十三‧列傳第三 卷四十四‧列傳第四
卷四十五‧列傳第五 卷四十六‧列傳第六
卷四十七‧列傳第七 卷四十八‧列傳第八
卷四十九‧列傳第九 卷五十‧列傳第十
卷五十一‧列傳第十一 卷五十二‧列傳第十二
卷五十三‧列傳第十三 卷五十四‧列傳第十四
卷五十五‧列傳第十五 卷五十六‧列傳第十六
卷五十七‧列傳第十七 卷五十八‧列傳第十八
卷五十九‧列傳第十九 卷六十‧ 列傳第二十
卷六十一‧列傳第二十一 卷六十二‧列傳第二十二
卷六十三‧列傳第二十三 卷六十四‧列傳第二十四
卷六十五‧列傳第二十五 卷六十六‧列傳第二十六
卷六十七‧列傳第二十七 卷六十八‧列傳第二十八
卷六十九‧列傳第二十九 卷七十‧列傳第三十
卷七十一‧列傳第三十一 卷七十二‧列傳第三十二
卷七十三‧列傳第三十三 卷七十四‧列傳第三十四
卷七十五‧列傳第三十五 卷七十六‧列傳第三十六
卷七十七‧列傳第三十七 卷七十八‧列傳第三十八
卷七十九‧列傳第三十九 卷八十‧列傳第四十
卷八十一‧列傳第四十一 卷八十二‧列傳第四十二
卷八十三‧列傳第四十三 卷八十四‧列傳第四十四
卷八十五‧列傳第四十五 卷八十六‧列傳第四十六
卷八十七‧列傳第四十七 卷八十八‧列傳第四十八
卷八十九‧列傳第四十九 卷九十‧列傳第五十
卷九十一‧列傳第五十一 卷九十二‧列傳第五十二
卷九十三‧列傳第五十三 卷九十四‧列傳第五十四
卷九十五‧列傳第五十五 卷九十六‧列傳第五十六
卷九十七‧列傳第五十七 卷九十八‧列傳第五十八
卷九十九‧列傳第五十九 卷一百‧列傳第六十